Taisyklės:

NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS KLIENTAMS
1. Šis dokumentas yra sutartis tarp MB „Daryk tai dabar“ (juridinio asmens kodas 304501175, registruotos buveinės adresas, el. pašto adresas – emilija@doitnow.lt) (toliau – Daryk tai dabar) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine www.doitnow.lt (toliau – Svetainė). Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir Daryk tai dabar reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, o nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo ar galiojimo, pirmiausiai sprendžiami derybų būdu.

2. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu (skelbimų skelbimą, informacijos skaitymą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir/ ar duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą ir t. t.).

3. Daryk tai dabar patvirtina, kad Lankytojų pateikti duomenys bus naudojami tik Svetainės tikslais.

4. Naudodamasis Svetaine Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Taip pat Klientas įsipareigoja naudodamasis Svetaine neatlikti jokių veiksmų, kurie prieštarautų taikytiniems teisės aktams, gerai moralei ar pažeistų trečiųjų asmenų teises. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne Daryk tai dabar, yra atsakingas už visą turinį, kurį gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine.

5. Klientas patvirtina, jog sutinka, kad Daryk tai dabar būtų mokamas vienkartinis konkrečios paslaugos užsakymo mokestis, kurio dydis lygus 25% Kliento paslaugų teikėjui mokamo avanso.

6. Klientas patvirtina, jog sutinka, kad jeigu jis atšauks savo rezervaciją, Daryk tai dabar sumokėtas paslaugos užsakymo mokestis (nurodytas šių Taisyklių 5 punkte) nebus grąžinamas.

7. Klientas patvirtina, jog sutinka, kad jeigu paslaugų teikėjas atšauks Kliento rezervaciją, paslaugų teikėjas Klientui gražins sumokėtą avansą bei sumokės avanso dydžio baudą.

8. Klientas patvirtina, jog sutinka, kad jeigu:
8.1. Jis atšaukia rezervaciją ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki numatytos paslaugos suteikimo dienos (ar pirmosios paslaugų teikimo dienos, kai paslaugos yra teikiamos ilgiau nei vieną dieną) – jis atgauna visą paslaugų teikėjui sumokėtą avansą;
8.2. Jis atšaukia rezervaciją ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki numatytos paslaugos suteikimo dienos (ar pirmosios paslaugų teikimo dienos, kai paslaugos yra teikiamos ilgiau nei vieną dieną) – jis atgauna 50 % paslaugų teikėjui sumokėto avanso;
8.3. Jis atšaukia rezervaciją vėliau nei prieš 30 dienų iki numatytos paslaugos suteikimo dienos (ar pirmosios paslaugų teikimo dienos, kai paslaugos yra teikiamos ilgiau nei vieną dieną) – paslaugų teikėjui sumokėtas avansas Klientui nėra grąžinamas.

9. Klientas įsipareigoja pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ar juridinio asmens pavadinimą ir el. pašto adresą.

10. Naudodamasis Svetaine Klientas patvirtina, kad jis yra veiksnus fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje.

11. Klientas sutinka, kad Daryk tai dabar nėra ir nebus atsakingas už Svetainės veikimo sutrikimus ar Svetainėje esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Daryk tai dabar) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes ar žalą Klientui ar tretiesiems asmenimis.

12. Daryk tai dabar nebus atsakingas už daiktų ir/ar paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine kokybę, kiekį, komplektiškumą, jų pristatymą tinkamai ir/ar laiku.

13. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Daryk tai dabar ir ją saugo autorinės teisės, įsigaliojančios tuo momentu, kai informacija yra paskelbiama internetiniame puslapyje. Bet kokios informacijos, esančios šioje Svetainėje, kopijavimas galimas tik su Daryk tai dabar sutikimu.